Wedstrijdreglement

U bent hier

Home > Wedstrijdreglement

1. Organisatie en wedstrijdperiode

Vormingplus Waas-en-Dender, Rode kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen onder het onderneminsnummer 860160861, is de organ­isator van de wed­stri­jd.
De wedstrijd is eenmalig en loopt tot en met 22 november 2020. 

2. Voor­waar­den voor deelname 

 • Deze oproep is bestemd voor (amateur)fotografen aangesloten bij een fotografenclub/vereniging of amateurfotografen die dit academiejaar (2020 - 2021) les volgen aan een erkende onderwijsinstelling. 
 • Eén persoon mag meerdere foto's doorsturen. 
 • Je kan deelnemen door te reageren via mail. Het e-mailadres waarnaar het antwoord verstuurd mag worden is liza.vervaet@vormingplus.be
 • De foto van de deelnemer moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 - Een beeld met een duidelijke regionale toets (regio Waas-en-Dender). Vermeld de gemeente/stad waar de foto werd getrokken.  
 - Een foto die aansluit bij een van de volgende thema’s: Diversiteit, Duurzaamheid, Digitalisering, Maatschappelijke kwetsbaarheid of Burgerparticipatie en vrijwilligersengagement 
 - De foto moet beschikbaar zijn in 300dpi.  
 - De foto zal geen inbreuk vormen op enige rechten, inclusief de privacyrechten van derden. De deelnemer garandeert aldus de toestemming te hebben bekomen van de personen die te zien zouden zijn op de ingezonden foto(‘s). De deelnemers vrijwaren de organisator voor aanspraken van derden in dit verband. 

 • Na afloop van de wed­stri­jd­pe­ri­ode selecteert een jury, bestaande uit medew­erk­ers van Vormingplus Waas-en-Dender, 15 beelden op basis van het orig­inele karak­ter van de foto. Tegen de besliss­ing van de jury is geen beroep mogelijk. 
 • Wie als winnaar van een wedstrijd wordt uitgeroepen zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder recht op schadevergoeding en zonder enig verhaal.

3. Prijs

 • De prijs bestaat uit een geldprijs t.w.v. €50. 
 • De pri­js die gewon­nen wordt, kan niet geruild of omgezet worden. 
 • De organ­isatoren bren­gen de win­naar per mail op de hoogte. 
 • De organ­isatoren vra­gen de win­naar de nodi­ge con­tact­gegevens en rekeningnummer aan te lev­eren voor de bezorg­ing van de prijs.
 • De organ­isatoren, de door haar bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor eventuele gebreken van de post en/​of koeriers­bedri­jven (ver­trag­ing, beschadig­ing, stak­ing, ver­lies) bij toezend­ing van de pri­js aan een winnaar. 

4. Persoonsgegevens en intel­lectuele rechten

De persoonsgegevens (naam en e-mailadres) van de deelnemers worden door Vormingplus Waas-en-Dender verwerkt. Deze gegevens vallen onder toepassing van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en alle Belgische regelgeving ter uitvoering van de GDPR. 
De win­naars geven de toestem­ming om hun naam en de geselecteerde foto te gebruiken en pub­liek te mak­en via alle mid­de­len en media, voor alle pub­lic­i­taire doelein­den die betrekking hebben op deze wed­stri­jd. Het gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van vijf jaar na het einde van deze wed­stri­jd.  Vormingplus Waas-en-Dender verwacht geen exclusief gebruiksrecht voor het geselecteerde beeld.
In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

5. Klacht­en

Elke klacht in ver­band met de wed­stri­jd moet bin­nen de 7 werkda­gen na de feit­en naar het vol­gende e-mailadres ges­tu­urd wor­den: waas-en-dender@vormingplus.be. De organ­isatoren behan­de­len enkel de klacht­en die via e-mail dit adres zijn verzonden en bin­nen de genoemde ter­mi­jn zijn inge­di­end. De organ­isatoren beo­orde­len de klacht en doen er een defin­i­tieve uit­spraak over. 

6. Aan­vaard­ing reglement 

Door deel te nemen aan de wed­stri­jd verk­laren de deel­ne­mers zich onvoor­waardelijk akko­ord met dit regle­ment en met de beslissin­gen die de organ­isatoren in ver­band met de wed­stri­jd nemen. 

7. Wijzig­ing of annu­ler­ing van de wedstrijd 

De organ­isatoren kun­nen de loop­ti­jd van de wed­stri­jd wijzi­gen, de invulling van de wed­stri­jd wijzi­gen of de wed­stri­jd volledig stopzetten, wan­neer organ­isatorische of uit­zon­der­lijke omstandighe­den dit recht­vaardi­gen. Als er wijzigin­gen zijn, zullen de organ­isatoren deze ver­w­erken in een aangepast wed­stri­j­dregle­ment. De organ­isatoren zullen dit bek­end mak­en via de gebruikelijke en gepaste kanalen. De organ­isatoren, noch bij de wed­stri­jd betrokken der­den noch hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn aansprake­lijk voor de stopzetting of wijzig­ing van de wed­stri­jd. 

8. Com­mu­ni­catie

De organ­isatoren zijn niet ver­plicht om op een andere manier over de wed­stri­jd te com­mu­niceren dan in dit wed­stri­j­dregle­ment is bepaald. 

9. Nota voor de winnaars

Voor dit gewonnen geld moet geen fiche 281.50 opgemaakt worden indien het totale bedrag of de totale waarde van de verleende voordelen per verkrijger en per jaar niet meer bedraagt dan 125,00 euro.  
Meer info: https://www.practicali.be/blog/geen-fiscale-fiches-281-50-voor-erelonen-...

 
HET NIEUWE AANBOD STAAT ONLINE!
 
‘Het kan verkeren’, zei ooit een bekend Nederlands dichter
 
Onze kern bleef en blijft behouden. Maar we gaan er wel bewuster mee om.
De traditionele brochure wordt dit najaar een flyer.
Het volledige aanbod kan je online raadplegen, en regelmatig zal je via onze digitale kanalen van ons aanbod op de hoogte gebracht worden.
Op deze manier kunnen we ook sneller inspelen op wat er mogelijk nog op ons afkomt.
Want als ons één ding is bijgebleven uit de gedwongen isolatietijd, is het wel dat we elkaar nodig hebben.
Verbinding is menselijk én wenselijk. In alle soorten tijden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of e-zine

You must have Javascript enabled to use this form.