Wedstrijdreglement

U bent hier

Home > Wedstrijdreglement

1. Organisatie en wedstrijdperiode

Vormingplus Waas-en-Dender, Rode kruisstraat 23, 9100 Sint-Niklaas is de organ­isator van de wed­stri­jd.
De wedstrijd in het e-zine is een wekelijkse wedstrijd. Elke inzending is dus één week geldig. Na het versturen van het nieuwe e-zine 'vervallen' alle ingezonden antwoorden van de 7 dagen ervoor. 

2. Voor­waar­den voor deelname 

  • Je mag meerdere keren deelnemen per persoon. Eén persoon mag meerdere antwoorden versturen. 
  • Je kan deelnemen door te reageren op de daarvoor voorziene Facebookpost van 29/05/2020 rond staycation of kampeertip. De reac­tie moet een antwo­ord zijn op de opdracht: wat is jouw beste staycation (thuisvakantie) of kampeertip?  De deel­ne­mers mogen in hun reac­ties geen tek­sten, foto’s, film­p­jes of andere mate­ri­alen gebruiken die een inbreuk kun­nen ple­gen op of afbreuk kun­nen doen aan intel­lectuele recht­en in het kad­er van deze wed­stri­jd, en in het bij­zon­der om de geposte tek­sten, foto’s, film­p­jes of andere mate­ri­alen van de deel­ne­mers samen met de naam van de deel­ne­mers te plaat­sen op de Face­book- en/​of Insta­gram­pag­i­na van Vormingplus Waas-en-Dender. 
  • Je kan ook deelnemen door te reageren via mail. Het e-mailadres waarnaar het antwoord verstuurd mag worden is waas-en-dender@vormingplus.beDe reac­tie moet een antwo­ord zijn op de opdracht: wat is jouw beste staycation (thuisvakantie) of kampeertip?  
  • Na afloop van de wed­stri­jd­pe­ri­ode kiest een jury, bestaande uit medew­erk­ers van Vormingplus Waas-en-Dender, uit de deel­ne­mers 1 win­naar op basis van het orig­inele karak­ter van de gedeelde tip. Tegen de besliss­ing van de jury is geen beroep mogelijk. 

3. Prijs

  • De prijs bestaat uit een boekenbon t.w.v. €25 enkel en alleen te spenderen in 't Oneindige Verhaal in Sint-Niklaas. 
  • De pri­js die gewon­nen wordt, kan niet wor­den geruild of in geld wor­den omgezet. 
  • De organ­isatoren bren­gen de win­naar telefonisch op de hoogte: als de win­naar niet reageert bin­nen de 24u na die ken­nis­gev­ing, ver­valt zijn recht op de pri­js defin­i­tief. De pri­js is dan terug beschik­baar voor de organisatoren. 
  • De organ­isatoren vra­gen de win­naar de nodi­ge con­tact­gegevens aan te lev­eren voor de bezorg­ing van de prijs.
  • De organ­isatoren, de door haar bij de wed­stri­jd betrokken der­den, hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn niet ver­ant­wo­ordelijk voor eventuele gebreken van de post en/​of koeriers­bedri­jven (ver­trag­ing, beschadig­ing, stak­ing, ver­lies) bij toezend­ing van de pri­js aan een winnaar. 

4. Intel­lectuele rechten

De win­naars geven de kosteloze toestem­ming om hun naam te gebruiken, inclusief pub­liek te mak­en via alle mid­de­len en media, voor alle pub­lic­i­taire doelein­den die betrekking hebben op deze wed­stri­jd. Dit gebruik wordt beperkt tot een peri­ode van één jaar na het einde van deze wed­stri­jd. De win­naars doen afs­tand van alle mogelijke recht­en die een wet of enige andere dwin­gende bepal­ing hen hier­rond toekent. In som­mige gevallen nemen de organ­isatoren bij de over­handig­ing van de pri­js een aan­tal foto’s. In die gevallen geldt het voor­gaande ook voor deze foto’s.

5. Klacht­en

Elke klacht in ver­band met de wed­stri­jd moet bin­nen de 7 werkda­gen na de feit­en naar het vol­gende e-mailadres ges­tu­urd wor­den: waas-en-dender@vormingplus.be. De organ­isatoren behan­de­len enkel de klacht­en die via e-mail naar het eerder ver­noemde adres en bin­nen die ter­mi­jn inge­di­end zijn. De organ­isatoren beo­orde­len de klacht en doen er een defin­i­tieve uit­spraak over. 

6. Aan­vaard­ing reglement 

Door deel te nemen aan de wed­stri­jd verk­laren de deel­ne­mers zich onvoor­waardelijk akko­ord met dit regle­ment en met de beslissin­gen die de organ­isatoren in ver­band met de wed­stri­jd nemen. 

7. Wijzig­ing of annu­ler­ing van de wedstrijd 

De organ­isatoren kun­nen de loop­ti­jd van de wed­stri­jd wijzi­gen, de invulling van de wed­stri­jd wijzi­gen of de wed­stri­jd volledig stopzetten, wan­neer organ­isatorische of uit­zon­der­lijke omstandighe­den dit recht­vaardi­gen. Als er wijzigin­gen zijn, zullen de organ­isatoren deze ver­w­erken in een aangepast wed­stri­j­dregle­ment. De organ­isatoren zullen dit bek­end mak­en via de gebruikelijke en gepaste kanalen. De organ­isatoren, noch bij de wed­stri­jd betrokken der­den noch hun aangestelden, las­theb­bers of medew­erk­ers zijn aansprake­lijk voor de stopzetting of wijzig­ing van de wed­stri­jd. 

8. Com­mu­ni­catie

De organ­isatoren zijn niet ver­plicht om op een andere manier over de wed­stri­jd te com­mu­niceren dan in dit wed­stri­j­dregle­ment is bepaald. 

 

 
HET NIEUWE AANBOD STAAT ONLINE!
 
‘Het kan verkeren’, zei ooit een bekend Nederlands dichter
 
Onze kern bleef en blijft behouden. Maar we gaan er wel bewuster mee om.
De traditionele brochure wordt dit najaar een flyer.
Het volledige aanbod kan je online raadplegen, en regelmatig zal je via onze digitale kanalen van ons aanbod op de hoogte gebracht worden.
Op deze manier kunnen we ook sneller inspelen op wat er mogelijk nog op ons afkomt.
Want als ons één ding is bijgebleven uit de gedwongen isolatietijd, is het wel dat we elkaar nodig hebben.
Verbinding is menselijk én wenselijk. In alle soorten tijden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief of e-zine

You must have Javascript enabled to use this form.